หลักสูตร

หลักสูตรหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน ครอบคลุมเนื้อหาและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้จริง สอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะที่ School.OlanLab.Com

เรียน ฝึกฝนทักษะที่สนใจกับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมภาษา Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
แบบตัวต่อตัว เป็นกลุ่มหรือออนไลน์ที่ School.OlanLab.Com